Säkerhet är alltid något viktigt inom sport, speciellt i sporter där man använder stora och tunga fordon som i bilsport. När dessa fordon dessutom går i höga hastigheter blir säkerheten ofta ett heltidsjobb för vissa.Stora delar av informationen i denna artikel är tagen från Säkerhetsmanualen för Rally från Svenska Bilsportsförbundet, Rallyutskottet.Man gör ingen skillnad i planeringen av säkerhetsarbetet inför en rallytävling vare sig det är en lokaltävling som anordnats av en klubb eller om det gäller en VM-tävling.Först måste det tas fram ett antal kartor, dessa ska tillhandahållas till bland annat länsstyrelsen, räddningstjänster, ambulansstationer, tävlande och publik.Mellan start och mål på samtliga specialsträckor ska det finnas säkerhetssamband, dessa kan vara antingen fast telefoni, radioklubbar eller jaktradio.Rally driver's helmetPlaceringen vid radiosamband är viktigt för att sambandet ska fungera. Om möjligt placera högt på krön och kullar och intill stora vatten. Undvik placeringar bredvid plåttak, högspänningsledningar, dalsänkor och mellan berg, då detta kan hindra mottagning och sändning. Viktigt att testa sambandet innan tävling.Arrangörer måste även använda ett system för att spåra alla de tävlande, detta är i fall att deltagare avviker från tävlingsbanan. Detta är speciellt viktigt på specialsträckor då ett försvinnande kan betyda att en olycka har inträffat.Om den försvunne deltagaren inte återfinns via spårningen, måste tävlingen på sträckan stoppas och sökande efter den tävlande påbörjas.I förberedelsen för en tävling måste SOSAB, Sjukhus och berörda vårdcentraler som har öppet under tävlingen informeras. Sjukvårdsutbildad personal ska även finnas vid starten på varje specialsträcka.Följande funktionärer ska även finnas tillgängliga för varje tävling:

  • Säkerhetschef
  • Banchef
  • Publiksäkerhetsansvarig
  • Vägvakter
  • Publikvakter
  • Föråkare
  • Efteråkare

Säkerhetsinformation måste finnas tillgänglig till publik och den som arrangerar tävlingen ansvarar för att denna information finns på tävlingskartor och i programmet.Säkerhetsskyltar måste sättas upp för att visa vilka områden som är avspärrade för publiken.Serviceplatserna ska ha en miljöstation så att tävlande kan göra sig av med överblivet material, det ska finnas skilda in och utfarter, en eventuell tankzon som är bevakad och upplyst. Där ska det vara totalförbud för öppen eld och det ska finnas brandsläckningsutrustning och saneringsmedel. Underlaget ska vara hårt och det ska heller inte finnas någon dagvattenbrunn på området. Storleken ska vara ca 110 x 65 meter, som en fotbollsplan ungefär.För att kunna ha en insatstid om 15 minuter till en olycksplats på en specialsträcka måste det finnas larmvägar som ska vara utmärkta på en larmkarta som delas med räddningstjänster och ambulansstationer. Dessa vägar måste bevakas så att de inte blockeras av andra bilar.Kartor som delas med förutnämnda instanser måste vara i sitt original och får därför inte vara kopior.Instruktioner och råd för specifika funktionärer finns att läsa om i säkerhetsmanualen länkad till i början av denna artikel.